Ouderraad

Het Galjoen heeft een actieve en betrokken ouderraad (OR). De OR is een zelfstandige stichting. De leden zijn vrijwillig helpende ouders en twee afgevaardigden van het schoolteam. De OR houdt regelmatig contact met de schooldirectie. 

De OR organiseert samen met het schoolteam bijzondere activiteiten voor de kinderen en coördineert de ouderhulp die daarbij onmisbaar is. Op het Galjoen zijn dat vele jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals de Sinterklaasviering, het kerstdiner en het paasontbijt, maar ook het zomerfestival, de herfstwandeling, de Dag van de Leraar, de sportdag, Vaderspeldag, de Pretdag en het voorleesontbijt. Daarnaast worden diverse activiteiten samen met de andere scholen in Den Hoorn georganiseerd, zoals het bezoek van alle groep 2 leerlingen aan de brandweer en het Cultureel Project. Er wordt via school jaarlijks een goed doel ondersteund in de regio. Tot slot helpt de OR leerkrachten ook bij PR-activiteiten van de school, zoals de open dag, informatieavonden en algemene ouderavonden. De data van de OR- activiteiten van dit schooljaar vindt u in het vaarplan.
 
Ouderbijdrage
Alleen met de hulp van de ouders kunnen we deze leuke activiteiten blijven organiseren. Tijdens de nieuwschooljaarsreceptie in september wordt u in de gelegenheid gesteld zich in te tekenen voor activiteiten via de ouderhulplijsten. Zo kunt u tijdig uw bijdrage plannen op uw voorkeursmomenten. Kinderen verheugen zich erop hun vader of moeder bij activiteiten te zien.
Voor de bekostiging van de genoemde activiteiten wordt aan elk "Galjoengezin" een ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig en wordt op alle scholen gevraagd. De bijdrage voor Het Galjoen bedraagt €30,00 per kind. Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL81INGB0000026401 t.n.v. Stichting Ouderactiviteiten Het Galjoen te Den Hoorn, onder vermelding van de naam van het kind/ de kinderen. In het najaar sturen wij hierover alle gezinnen een brief en maken we ook inzichtelijk hoe de gelden zijn besteed.

Heb je vragen over de ouderraad? Of wil je meedoen? Neem dan contact op via ouderraadgaljoen@gmail.com