Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet ingesteld orgaan voor inspraak bij een instelling of organisatie. In onze MR bespreken vertegenwoordigers van ouders en personeel allerlei belangrijke, schoolgerelateerde, beleidsmatige onderwerpen. De MR is een gelijkwaardige gesprekspartner van de directie en kan meepraten, meedenken en meebeslissen over het beleid van de school.

 

De taken

Eén van de belangrijkste taken van de MR is het behartigen van de belangen van de ouders, de kinderen en het personeel. Dit kan betrekking hebben op verschillende gebieden, zoals de besteding van de financiële middelen die de school ontvangt (Lumpsum), het schoolplan, onderwijstijd, de voor- en naschoolse opvang, veiligheid op en rond school, de organisatiestructuur en het personeelsbeleid. Over het algemeen is de MR geen spreekbuis voor individuele zaken die eventueel op school spelen; hierover kan beter contact opgenomen worden met de leerkracht of eventueel de directie. De notulen van de vergaderingen kunnen worden opgevraagd per e-mail: mr@obshetgaljoen.nl. Ook hangen de meest recente notulen ter inzage op het prikbord beneden in de hal. U bent van harte welkom hierop te reageren bij een van de MR-leden.

 

De rechten

De MR heeft een aantal rechten:

- Instemmingsrecht (er zijn onderwerpen waarbij de directie instemming van de MR nodig heeft)

- Adviesrecht (de MR geeft regelmatig advies aan de directie voordat er een beslissing genomen wordt)

- Initiatiefrecht (de MR kan zelf met voorstellen komen over onderwerpen die de school aangaan)

 

De GMR

Onze school is ook vertegenwoordigd in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een raad waarin de medezeggenschapsraden van alle onder ons bestuur (Stichting Openbaar Onderwijs Westland) vallende scholen vertegenwoordigd zijn. De GMR bespreekt zaken van algemeen belang met de voorzitter van het college van bestuur.

 

De MR-leden

De oudergeleding bestaat uit:

Meike de Bruijn

Martijn Kop

Joris Oostelbos (secretaris)

 

De personeelsgeleding bestaat uit:

Eva Benthem (tijdens verlof vervangen door Chiel Bartels)

Jan de Jong

Ada Janssen van Raay (voorzitter)

 

De vergaderingen voor schooljaar 21-22 zijn gepland op 8 maart, 12 april, 17 mei en 14 juni. 

 

Als u opmerkingen of vragen heeft kunt de MR benaderen via mrhetgaljoen@stoow.nl of u benadert een van de leden op het schoolplein.