Onze school

Het Galjoen is een school met een duidelijke onderwijskundige koers. Wij zien het als onze missie om samen met plezier te werken aan optimale opbrengsten. Wij bieden gedegen onderwijs. Rekenen, taal, (begrijpend) lezen en spelling worden dagelijks aangeboden, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij het niveau van het kind. Door een verdeling in onderbouw, middenbouw en bovenbouw hebben de leerkrachten veel mogelijkheden om in te spelen op de verschillen in aanleg, interesse en tempo van kinderen.

Daarnaast vinden we het van groot belang dat kinderen zich op andere gebieden ontplooien. Daarom wordt bij ons veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap en de creatieve ontwikkeling.

De school is bij uitstek de plaats om te leren omgaan met elkaar en oog te hebben voor de maatschappij. Door middel van het werken met leerarrangementen in alle bouwen bieden we de leerlingen de vaardigheden die je in de toekomst nodig zult hebben in de maatschappij, 21st Century Skills.

Onze school biedt ieder kind een veilig en uitdagend leer- en leefklimaat, waarbij plezier en saamhorigheid belangrijke aandachtspunten zijn.